Dobry Start – złóż wniosek 300+ w eSKOK

Wnioski 300+ (Dobry Start) w eSKOK

Od 1 lipca br. można już składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Załatwisz to szybko i sprawnie przez serwis internetowy eSKOK.

Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 lipca 2023 r. do 30 listopada 2023 r., należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Jak złożyć

Wnioski o świadczenie dobry start można składać tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe. Szybkie i sprawne złożenie wniosku o 300+ umożliwia bankowość elektroniczna SKOK. Aby złożyć wspomniany wniosek wystarczy posiadać rachunek płatniczy (ROR) wraz z darmowym dostępem do usługi eSKOK. Osoby, które nie posiadają rachunku w naszej Kasie oraz dostępu do serwisu eSKOK, zachęcamy do wizyty w naszych placówkach w celu ich założenia.

Dobry Start to:

 • Jednorazowe wsparcie w wysokości 300zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
 • Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na osiągany dochód.

Dla kogo?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

 • 20 roku życia;
 • 24 roku życia – w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność dziecka to: orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub wydawane na podstawie przepisów oświatowych: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Świadczenie dobry start przysługuje również na uczniów, jeżeli osiągnęli wiek 20 lat lub 24 lata w przypadku dzieci niepełnosprawnych, przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym.

Ważne!

 • Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole rozumianej jako szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
 • Warto też wspomnieć, że od 2019 r. wsparcie z rządowego programu „Dobry Start” w związku z rozpoczęciem roku szkolnego przysługuje także na uczniów szkół policealnych i szkół dla dorosłych.
 • Jednocześnie należy pamiętać, że rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Rządowy program „Dobry Start” nie obejmuje także studentów.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Istotne jest, że w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia dobry start czyli w wysokości 150 zł.

Świadczenie dobry start przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej oraz osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą. W tym przypadku wniosek o świadczenie dobry start może złożyć odpowiednio:

 • rodzina zastępcza,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • osoba ucząca się będąca osobą usamodzielnianą

Kiedy i jak rodzina otrzyma wsparcie?

Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty przyznanego świadczenia nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach (tj. wrześniu, październiku lub listopadzie) rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesiący od dnia złożenia wniosku.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Jeśli jesteś rodzicem, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem:

 • bankowości elektronicznej (także poprzez e-bankowość eSKOK w SKOK Ziemi Rybnickiej),
 • aplikacji mZUS ikona plaikacji mZUS​​​​​​​,
 • portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portalu Emp@tia.

Wsparcie

Potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku poprzez serwis internetowy eSKOK? Nie obawiaj się, wniosek Dobry Start w bankowości internetowej SKOK jest bardzo prosty i intuicyjny do złożenia. W razie pytań skontaktuj się z najbliższą placówką SKOK Ziemi Rybnickiej.

Więcej informacji na temat wniosków oraz programu Dobry Start znajdziesz na stronie ZUS – tutaj.