Klauzula pełna

Informacja administratora danych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 1a 44-230 Czerwionka – Leszczyny (dalej „Administrator”).
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor@skokzr.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wyrażonej poprzez wysłanie wiadomości.
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie technicznie i prawnie możliwym. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wyrażeniem.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do nawiązania kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
  7. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych, podanych w formularzu, nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
  8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane podmiotom współpracującym z nami przy wykonywaniu czynności związanych z naszą działalnością statutową, tj. agentom SKOK, podwykonawcom świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).