fbpx

RODO

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej (dalej SKOK) informuje:

 

Administrator danych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 1a 44-230 Czerwionka – Leszczyny, strona: www.skokziemryb.pl, tel. 32 43 29 400

 

Inspektor ochrony danych

 

Z Inspektorem ochrony danych Jolantą Tkocz należy kontaktować się elektronicznie na adres: inspektor@skokziemryb.pl lub pod nr. telefonu: 32/43 29 400.

 

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. w celach:

 • Realizacji praw członkowskich, tj. gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie pożyczek oraz kredytów, przeprowadzenie zlecenia rozliczeń finansowych, pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: art. 6 ust 1 lit b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Sprawozdawczości, tj. czynności wynikające z obowiązków sprawozdawczych względem organów nadzorczych SKOK na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 6 ust 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Rozliczeniowym, tj. czynności związanych z rozliczeniem środków finansowych oraz realizacji wszystkich wymogów prawa wynikających z ustaniem członkostwa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 6 ust 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Rozpatrywania wniosku kredytowego/pożyczkowego – tj. czynności związanych z oceną zdolności kredytowej oraz analizy ryzyka kredytowego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 6 ust 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Realizacji umów zawartych z członkami SKOK – tj. czynności wykonywanych na polecenie członka SKOK, wykonywane w jego imieniu lub na jego rzecz (np. pełnomocnictwa). A także czynności wynikające z zapisów umów (jak np. poręczenie pożyczek/kredytów) na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 6 ust 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • W celu realizacji zleceń członka – tj. np. przetwarzanie danych związanych z realizacją zleceń płatniczych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku: 6 ust 1 lit c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • W celu realizacji przepisów prawa – a więc wszystkie czynności, które SKOK realizuje z powodu obowiązku nałożonego przepisami prawa, np. wynikających z szczególności ustawy: ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, prawa bankowego, prawa o usługach płatniczych, ordynacji podatkowej, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, prawa spółdzielczego, ustawy o kredycie konsumenckim
 • Zgodnie z udzieloną zgodą, tj.: np. w celu marketingu
 • Wykonania prawnie uzasadnionego celu, tj. czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób fizycznych oraz mienia

 

Odbiorcy danych

 

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom bądź organom działających w Polsce, Krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo poza nim. Są to:

 • Podmioty bądź organy upoważnione na podstawie przepisów prawa
 • Podmioty bądź organy, na które Pan/Pani wyraziła odrębną zgodę
 • Podmioty bądź organy, do których Pan/Pani upoważnił SKOK do przekazania danych- tj. np. biura informacji gospodarczej
 • Podmioty współpracujące ze SKOK – np. podmioty, które realizują czynności związane z usługami e-skok bądź kart płatniczych, firmy windykacyjne
 • Organy nadzorcze – tj. Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa, Komisja Nadzoru Finansowego
 • Kontrahenci SKOK

 

Okres przechowywania danych

 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych uzależniony jest od celu, dla którego dane są przetwarzane. Może on wynosić np.:

 • 10 lat od ustania członkostwa – w przypadku danych przetwarzanych związanych z czynnościami uzyskania i trwania członkostwa
 • 5 lat od zakończenia umów – w przypadku zawarcia umów z członkiem, np. umów pożyczkowych, lokat
 • Do czasu odwołania zgody – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonych zgód
 • 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowania – w przypadku spraw dotyczących postępowań sądowych
 • 5 lat od dnia złożenia zlecenia płatniczego, wpłaty/wypłaty na rachunek
 • 5 lat od uregulowania zobowiązania pieniężnego

 

Pana/Pani prawa

 

Ma Pan/ Pani prawo do:

 • Żądania od SKOK dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby
 • Sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Przeniesienia danych
 • Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • Wniesienie skargi do organu nadzorczego

 

Źródło danych

 

Dane osobowe przetwarzane przez SKOK pochodzą zarówno od Pana/Pani, jak również z innych źródeł.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie automatycznego profilowania. Profilowanie następuje tylko w przypadku prowadzenia działań marketingowych i może wpływać na decyzję o przedstawieniu konkretnej oferty.

 

Dobrowolność

 

Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest:

 • Dobrowolne, – gdy Pan/Pani sam wyrazi zgodę na przetwarzanie danych, np. w celach marketingowych, bądź upoważnienia SKOK do wystąpienia o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących zobowiązań,
 • Wymogiem ustawowym – w przypadku zawarcia wszelkiego rodzaju umów, realizacji transakcji, wstąpienie w poczet członków SKOK.

W przypadku braku podania danych dobrowolnie bądź zgodnie z wymogiem ustawowym SKOK nie będzie mógł wykonywać czynności określonych prawem bądź zgodnie z wyrażoną zgodą.