Polityka prywatności

Polityka Prywatności oraz informacja dotycząca wykorzystania plików cookies

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wymaganych do korzystania lub związanych z korzystaniem z usług dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.skokzr.pl ( dalej “Witryną “).
2. Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
3. Użyte w Politykę Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
a) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę,
b) Administrator – administratorem danych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedziba w Czerwionce-Leszczynach ul. 3-go Maja 1A tel. 32 3 29 400
c) Polityka Prywatności – niniejszy dokument.
4. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkownika. W przypadku nie podania danych ograniczona może zostać możliwość korzystania z danej funkcjonalności.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa Ziemi Rybnickiej z siedzibą w Czerwionce – Leszczynach, ul. 3 Maja 1a 44-230 Czerwionka – Leszczyny, strona: www.skokziemryb.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w SKOK Ziemi Rybnickiej należy kontaktować się elektro-nicznie na adres: inspektor@skokziemryb.pl 32 43 29 400 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu udzielenia odpowiedzi na Twojego maila, obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegającego na zapewnieniu komunikacji z użytkownikami naszej strony internetowej, naszymi kontrahenta-mi i wszystkimi innymi osobami korzystającymi z elektronicznej formy kontaktu z nami, nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Tobie odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przechowywane jedynie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  • przygotowania oraz przedstawienia oferty handlowej. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a (osoba, której dane dotyczą wy-raziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów). do czasu odwołania zgody bądź złożenia oświadczenia odmiennej treści.

4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, tj. do krajów działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do tego, żebyśmy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub przygotować i przedstawić Ci ofertę handlową.
9.Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie automatycznego profilowania. Decyzja nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Profilowania dokonuje się tylko w celach marketingowych na podstawie podanych przez osobę danych osobowych w celu analizy potrzeb i preferencji, a następnie na tej podstawie dostosowuje dopasowane informacje marketingowe o wybranych produktach lub usługach do odpowiedniej osoby.
10. Dane osobowe są zbierane od osoby, której dane dotyczą – tzn. tylko od Ciebie.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.
3. Dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych za wyjątkiem Administratora oraz uprawnionych osób po stronie Administratora.
4. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
5. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
6. Administrator może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze.
7. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
8. Oświadczamy, że: a) przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odwiedzającego witrynę, b) zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy, c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, d) przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,

§ 3 Informacje o cookies

1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność witryny i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.
4. Każda osoba przeglądająca witrynę powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
5. Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.